กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมนี้ได้มอบช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงความยินดีแก่ นางสาวธนากาญจน์ ดีโลก ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Youtube Messenger