ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

98

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

48

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 2 /2%
1.3. นร.21 - 40 7 /7%
1.4. นร.41 - 60 16 /16%
1.5. นร.61 - 80 8 /8%
1.6. นร.81 - 100 9 /9%
1.7. นร.101 - 120 6 /6%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

5

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

97

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

97

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

32

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

1,016

ห้องเรียน
-1
ตาราง

13,798

นักเรียน
-338
ตาราง
นร.ปฐมวัย

2,264

-9
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

9,173

-175
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,304

-142
ตาราง
นร.ม.ปลาย

57

-12
ตาราง

98

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
48
กลาง
50
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -34.57

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -29.48

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.6 -27.42

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 -46.08

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

9

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

956

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
956
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ64 /65%
ปฐมวัย - ม.ต้น31 /32%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /1%
ประถมฯ1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 48 /49%
ขนาดกลาง 50 /51%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 48 /49%
ขนาดที่ 2 29 /30%
ขนาดที่ 3 11 /11%
ขนาดที่ 4 9 /9%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565 (1,538 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2565 (678 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 17 /3%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 399 /59%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 30 /4%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 73 /11%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 9 /1%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 90 /13%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 26 /4%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 32 /5%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2565 (29 คน)
มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 /28%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 2 /7%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 5 /17%
ภาคการเกษตร 13 /45%
ค้าขาย ธุรกิจ 1 /3%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
98 โรงเรียน

3 อำเภอ
ฮอด

34 โรงเรียน

ตาราง
ดอยเต่า

26 โรงเรียน

ตาราง
อมก๋อย

38 โรงเรียน

ตาราง

11 เครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานันทบุรี

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษายอดดอยสามัคคี

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อสลี

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอุดรพัฒนาการศึกษา

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอมก๋อย

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสุวรรณคีรี

10 โรงเรียน

ตาราง
ถนนฮอด - วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
Version.