กิจกรรมโรงเรียนในสัดกัด

รายละเอียด
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาการปฎิบัติงาน และผลการปฎิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งครู

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผอ. นภดล สุริยะสาร นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอดอยเต่า ผอ.ยุพิน มูลสืบ ประธานเครือข่ายดอยเต่าสหศึกษา ร่วมกับผู้บริหารในอำเภอดอยเต่า จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาการปฎิบัติงาน และผลการปฎิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฎิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของ ว9/2564(PA) ท่านรองฯ กฤตภัทร อรุณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปง เป็นวิทยากร

Facebook Youtube Messenger