กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพิชิต ตุ่นติ๊บ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

pichit_t1309@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายสิริราช ชาวอินเอก

อัตราจ้าง

backman_n@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสุมาลี ตุ่นติ๊บ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

sumalee_2105@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางกรรณิการ์ ศิริเจริญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Kannika_Traboon@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวรณิดา ชุมภูศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

namwhan75@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

น.ส.จุฑารัตน์ แสงยา

พนักงานราชการ

e55121257@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวพิจิตรา ศิริป้อม

อัตราจ้าง

aom.pijitra1994@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวฮานันยาห์ สถาปนาเลิศ

อัตราจ้าง

hananyah888@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวกมลทิพย์ เดชมนต์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

p_kamontipp@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายกฤตธี จันบัวลา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Kritteepolsci@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล