กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.วชิราพร สุวรรณศรวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

wachiraporn@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางกรรณิการ์ ฟองผล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

fongpolmk08@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางกนกอร พินิจราชกิจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

kanokon@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายปิยะ อินต๊ะคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

piyacmi5@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายอุดรพัฒน์ บุญมา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

udornrapat_019@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายธีร์ธวัช ปัญญาแจ้

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

kru.teetawat@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวจารุณี ศรีกันยา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

kruellejaruneesrikunya@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายวีรพงษ์ คำผง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

weerapong@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวธนากาญจน์ ดีโลก

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Thanakarn@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางพิชญภัสสร์ เอี่ยมสะอาด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

pichayapas@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวทิวา อินทรศักดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

thiwa@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายพงษ์ศักดิ์ คนขยัน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

pongsak55@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายกิติเกษม เนตรกระจ่าง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

kittikasem@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางวรรณริยา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

warnriya.d@sueksa.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางกรรณิการ์ จินะโต้ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

kannikar.nong20@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล