กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

cmi5@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

ดร.วชิราพร สุวรรณศรวล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

wachiraporn@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางกรรณิการ์ ฟองผล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

fongpolmk08@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางกนกอร พินิจราชกิจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

kanokon@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายปิยะ อินต๊ะคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

piyacmi5@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายอุดรพัฒน์ บุญมา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

udornrapat_019@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายธีร์ธวัช ปัญญาแจ้

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

kru.teetawat@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวจารุณี ศรีกันยา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

kruellejaruneesrikunya@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายวีรพงษ์ คำผง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

dekbsd@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางธนากาญจน์ สนธิกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

Thanakarn@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางพิชญภัสสร์ เอี่ยมสะอาด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

pichayapas@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล