กลุ่มอำนวยการ

นางเกศราพร นะจา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

jusmine_id@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวญากรญา ชุมภูศรี

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

again.again@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวพานิชยา ยะมัง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Phanitchaya24@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวณัฐน์พิมล ไพศาลธารา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

Prim.33@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวอันธิกา อินต๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

anthikaja@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษม

พนักงานธุรการ ส 3

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายธวัชชัย ปิงวัง

ช่างครุภัณฑ์ ช 3

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายสุกแก้ว ศรีบุตร

ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางเสาวภา วงค์ห้อ

อัตราจ้าง

koy_zacm5@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย

อัตราจ้าง

soy_kingkan@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายสุรชัย เดชอุดม

อัตราจ้าง

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางจุฑาทิพย์ เป็งลือใจ

อัตราจ้าง

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวปทุมทิพย์ ไชยทิพย์

อัตราจ้าง

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวอาภรณ์ สุขแก้ว

อัตราจ้าง

arporn.tam35@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล