กลุ่มอำนวยการ

นางสาวญากรญา ชุมภูศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

again.again@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวพานิชยา ยะมัง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Phanitchaya24@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษม

พนักงานธุรการ ส 3

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายสุกแก้ว ศรีบุตร

ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางเสาวภา วงค์ห้อ

อัตราจ้าง

koy_zacm5@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย

อัตราจ้าง

soy_kingkan@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายสุรชัย เดชอุดม

พนักงานขับรถ

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางจุฑาทิพย์ เป็งลือใจ

อัตราจ้าง

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวปทุมทิพย์ ไชยทิพย์

อัตราจ้าง

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวอาภรณ์ สุขแก้ว

อัตราจ้าง

arporn.tam35@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวไอยวริญ แสนคำ

อัตราจ้าง

ivarin3223@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ

พนักงานราชการ

ninun2527@gmail.com

0957961787

นายเมธา อาจหาญ

พนักงานขับรถ

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

นายธนานัติ สมคำดี

อัตราจ้าง

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

กรกช แก้วทิพย์

อัตราจ้าง

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล