ติดต่อเรา

ที่อยู่:

404 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โทร:

053-461089 ,053-461161 แฟกซ์ 053-461125

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานฯ:

ผู้อำนวยการเขตฯ : 109 ,รองกรรณิกา ซาหยอง : 106, เลขาณุการ ผู้อำนวยการเขต : 108, ธุรการเขตฯ : 133, หน้าห้อง รองเทียม วันมหาชัย : 120, ประชาสัมพันธ์ : 101, การเงิน : 106, พัสดุ : 103, ICT : 102, พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : 121, หน่วยตรวจสอบภายใน : 132, ส่งเสิรมการจัดการศึกษา : 122, นิเทศ ติดตาม และประเมิลผลการจัดการศึกษา : 123, นโยบายและแผน : 131, บริหารบุคคล : 128, กฏหมายและคดี : 105