กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางอริศรา กังแฮ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

arisara.try@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Jrosjana@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวฐญามน วงค์การณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Chanok.taya34@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวสุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

loyal55_aoy@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวสุพัตรา อรมณี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

poope2524@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายกฤติ คุ้มปรีดี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

krit.khumpreedee@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวชญาภา ไชยยอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

aumaim1869@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางนฤมล เดชชะ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

narumol_nunoi@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวอมรรัตน์ เปี้ยขาว

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

นายเอกนรินทร์​ วงษ์​ชุมภู

นักวิชาการเงินและบัญชี​ชำนาญการ

pond6007@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล