ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Complaint

ความเป็นธรรมที่เข้าถึงได้

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการร้องเรียนหากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ หรือมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็น หรือเกินสมควรแก่เหตุ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้

ร้องเรียนทางสายด่วนการศึกษา 053-461089

โทรศัพท์ไปยังสำนักงาน หมายเลข 053-461089 แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) ของผู้ร้องเรียน แจ้งเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือ เดินทางของผู้ร้องเรียน

ร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ท่านสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

คลิกร้องเรียนที่นี่

ร้องเรียนทางไปรษณีย์

ทำหนังสือร้องเรียนส่งไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 404 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

ร้องเรียนด้วยตนเอง

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 404 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่