อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

          1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
          3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
          4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
          5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
          6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
          7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
          8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
          9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
          10. ประสานส่งเสริมการดำเนินงานของคณะคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
          11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ จำนวน 10 หน่วยงาน ดังนี้
                 (1) กลุ่มอำนวยการ
                 (2) กลุ่มนโยบายและแผน
                 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
                 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
                 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน
                 (10) กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นที่ตั้งของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 96 โรงเรียน (โรงเรียนหลัก 94 โรงเรียน และโรงเรียนสาขา 2 โรงเรียน) โดยมีพื้นที่ในเขตบริการทางการศึกษา ดูแลและให้การสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย