ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นที่ตั้งของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 96 โรงเรียน (โรงเรียนหลัก 94 โรงเรียน และโรงเรียนสาขา 2 โรงเรียน) โดยมีพื้นที่ในเขตบริการทางการศึกษา ดูแลและให้การสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย