กลุ่มนโยบายและแผน

นางปรานอม ยะมัง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

Pranom@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางเกศราพร นะจา

นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการ

jusmine_id@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางณัฐธิดา การะบูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

newclear_nk@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวอมลวรรณ กบกันทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

amolwanwaew26@gmail.com

0954491920

นางสาวปริน ปันทนันท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

giftsa77@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางวิลาวัลย์ ขันคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Tik_naka555@hotmail.com

0843784191

นางสาวปฤณภัค จูแวน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

prinnapac.juwan@gmail.com

0962592426