Q&A ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

Q&A ทั้งหมด
สร้าง
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้สร้าง จัดการ
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้สร้าง จัดการ
1 การจ่ายเงินสดเกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร การจ่ายเงินสดเกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ตามโครงการ One Stop Service ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บุคลากรในสังกัดสามารถเบิกเงินสดได้ในวันไหนบ้าง
2 การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) สามารถกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้หรือไม่
3 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ถือเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษหรือไม่