วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

.

วิสัยทัศน์

“เชียงใหม่ เขต 5 องค์กรเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนดี มีคุณภาพ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชน สังคม และประเทศ
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตวรรษที่ 21
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ผู้เรียน
 5. พัฒนาสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การบูรณาการและเน้นการมีส่วนร่วม
 6. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน
 7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และจัดการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) อย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
 3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แม่นยำทางวิชาการ มีทักษะอำนวยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเชิงกลยุทธ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 6. สถานศึกษา บริหารงานและจัดการเรียนรู้ โดยร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้สู่การเป็นสถานศึกษานวัตกรรม
 7. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารงานเชิงบูรณาการใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัย เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ
 9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีมาตรการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาทางเลือก
 10. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ และสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว ตลอดจนการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ค่านิยมองค์กร

“บริการเป็นหนึ่ง ที่พึ่งของเพื่อนครู”

วัฒนธรรมองค์กร CM5S  ได้แก่
CM5         =     สพป.เชียงใหม่ เขต 5
Smile       =     ยิ้มง่าย
Smart      =    แต่งกายดี
Speak       =     วจีไพเราะ
Speed      =     รวดเร็ว ทันสมัย
Spirit        =     จิตใจสาธารณะ

ทิศทางการพัฒนา  “CMA5 ONE(s) Team”

O = Opportunity  สร้างโอกาสทางการศึกษาความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาที่เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
N = Network for Quality Education สร้างเครือข่ายคุณภาพการศึกษา
E = Excellent  มุ่งสู่องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
(S) = 5 Smart 

- Smart school           โรงเรียนจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบตามบริบทเชิงพื้นที่
- Smart administrator  ผู้บริหาร บริหารงานโดยอาศัยความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาองค์กรและ ผู้เรียนเป็นสำคัญ
- Smart teacher          ครู เป็นนักออกแบบการเรียนรู้ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
- Smart student         ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดสมรรถนะสำคัญ
- Smart community     ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

นโยบายและจุดเน้น

 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
 2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
 3. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT/NT/O-NET 
 4. พัฒนาหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) บนฐานวิถีใหม่
 5. ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
 6. สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

Facebook Youtube Messenger