วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

.

วิสัยทัศน์

“สร้างคุณภาพประชากรวัยเรียน สู่สังคมอนาคตอย่างมั่นคง”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชน สังคม และประเทศ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำของประชากรวัยเรียนให้ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
5. บริหารจัดการ การศึกษาแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วม
6. พัฒนาโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
3. ผู้เรียนและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครู เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แม่นยำทางวิชาการ มีทักษะอำนวยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และตระหนักในจิตวิญญาณความเป็นครู
5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเชิงกลยุทธ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
6. สถานศึกษา บริหารงานและจัดการเรียนรู้ โดยร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้สู่การเป็นสถานศึกษานวัตกรรม
7. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารงานเชิงบูรณาการใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัย เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ

ค่านิยมองค์กร

CM5 :  to the FIRST  (สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พัฒนาองค์กรก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่ง)
              CM5 = Chiang Mai & สพป.เชียงใหม่ เขต 5
                    F = Forward ก้าวทันซื่อสัตย์ สุจริต 
                     I = Integrity
                    R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
                    S = Service ให้บริการ
                    T = Team/Technologyทีม/เทคโนโลยี