กิจกรรมโรงเรียนในสัดกัด

รายละเอียด
โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร รับการตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ขอขอบคุณ นางกรรณิการ์ ซาหยอง รอง ผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายวีรพงษ์ คำผง นางธนากาญจน์ สนธิกุล ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนและติดตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA พร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูตามนโยบายเร่งด่วนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โรงเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย” ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ