กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
การฉีดพ่นยากำจัดยุงภายในบริเวณอาคารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาฉีดพ่นยากำจัดยุงภายในบริเวณอาคารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออก ตลอดจนโรคอื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหะนำโรค

Facebook Youtube Messenger