กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านแม่ตูบ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านแม่ตูบ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด พื้นที่อำเภอฮอดและอำเภอดอยเต่า เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้