กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอสั้นโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอสั้นโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) เพื่อส่งเสริมการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านทักษะอาชีพตลอดจนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักณะพิเศษ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้การดำเนินการเสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5