กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
จัดเก็บแบบทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด จัดเก็บแบบทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บแบบทดสอบทางวิชาการเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ตามที่ สทศ.กำหนด ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5