กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 สนามสอบ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด จำนวน 6 สนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านบงตัน โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 5 โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านเกาะหลวง อำเภอดอยเต่า โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม และ โรงเรียนบ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่