กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด จำนวน 4 สนามสอบ พร้อมนี้ ได้ให้กำลังแก่นักเรียน และคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการทดสอบ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบทางวิชาการเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม บรรลุวัตถุประสงค์และได้มาตรฐานตามที่ สทศ.กำหนด ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโปง โรงเรียนบ้านน้อยห้วยริน อำเภอดอยเต่า โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม และ โรงเรียนบ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่