กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบดำเนินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยเป็นการชี้แจงรายละเอียดคู่มือการใช้แนวทางการจัดอาหารเช้าเพื่อเสริมสร้าภาวะโภชนาการของนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองทุน ซึ่งมีโรงเรียนขอรับการสนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านโค้งงาม โรงเรียนบ้านบ่อสลี โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่ง และโรงเรียนบ้านซิแบร กิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมผลผลติเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านเด่นวิยา และโรงเรียนบ้านแม่ตูบ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5