กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้เกษียณ ดังนี้ 1. นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2. นางสาวชิชญาญสุ์ คุณาธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 3. นายสมาน เผือกอ่อน ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าขาม 4. นางอำไพ มณีวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 5. นายประชา จันทร์งาม ผอ.โรงเรียนบ้านโค้งงาม 6. นางสุพัตรา บุสยา ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาย 7. นางสาวเพ็ญจันทร์ มีนา ครูโรงเรียนบ้านกองหิน 8. นายประเสริฐ คำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 9. นางสาวศรีพลอย เขียววงค์ ครูโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 10. นายวิทวัส บุญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ 11. นายเรืองเดช วิจารณ์จิตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 12. นางรุ่งรัตน์ ยศถามี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 13. นางณภัทร ณัฎวรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 14. นายสมภพ ศิริ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 15. นายธวัชชัย ปิงวัง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ 16. นายสุทธิพงษ์ วงษ์จี๋ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ในการนี้ได้จัดพิธีเรียกขวัญ และผูกข้อมือผู้เกษียณ เพื่อเป็นศิริมงคล ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่