กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในพิธีวันครูอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันครูอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ในการนี้ นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้อ่านสานส์ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" 2. เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ 3. เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพ 4. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมืออันดีฯ 5. เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครูครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 อ.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Youtube Messenger