กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน เปิดประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2566 ซึ่งมี นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ ดำเนินงาน โดยมีกิจกรรม ร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และแสดงสัญลักษณ์การป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5