กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ ศึกษานิเทศก์ ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการทดสอบ จำนวน 96 โรง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ มีความน่าเชื่อถือถูกต้อง และเป็นไปด้วยความเรียนร้อย ผ่านระบบทางไกล Zoom meeting ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5