กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
ประชุมชี้แจง O-NET หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรในสังกัด ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ตามเป้าประสงค์ ของการทดสอบ ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5