กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจากผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 ในการนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้รับเกียรติบัตรเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคะแนน ITA 99.79 ระดับ AA เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจชาว บ้านเลขที่ 5 ด้วย ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี