กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Content Center) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Content Center) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคลังสื่อ/เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารจดัการ วางแผนการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนส่งเสริมการเลือกและประยุกต์ใช้สื่อบนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5