กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เขตตรวจราชการที่ 15

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เขตตรวจราชการที่ 15 ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 7 คน โดยการนำของคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2257/2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการ นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กรรมการ และนายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2