กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กำหนด ดังรายชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ คนขยัน นายกิติเกษม เนตรกระจ่าง และนางสาวทิวา อินทรศักดิ์ ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5