กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
มอบหมายให้ นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กิจกรรมถอดบทเรียนแบบอย่างที่ดีของผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5