กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
ร่วมอบรมเชิงปฏิบ้ติการ "การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา"

วันที่ 20 มกราคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบ้ติการ "การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา" เพื่อสามารถพัฒนาเทคนิคการสอนและการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียน (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียน โดยมี ดร.อาทิตยา ปัญญา ผอ.ศบค. เป็นประธาน ในการนี้ได้มีคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Captal Center : HCEC) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Youtube Messenger