กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมาและตรวจรับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด

วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2566 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมาและตรวจรับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด ตามคำสั่ง ที่ 544/2566 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง โรงเรียนบ้านแม่ลอง โรงเรียนบ้านหลวง และโรงเรียนบ้านนาไคร้