กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนและการ Coaching เป้าหมายชีวิตตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.ชม เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนและการ Coaching เป้าหมายชีวิตตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวของสำนักงานเขตพืันที่การศึกษา พร้อมด้วย นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.ชม เขต 5 นางจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสวนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5