กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
อบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ดร.วิบูลย์ ทานุชิต ผู้ทรงคุณวุฒิเขตตรวจราชการ ที่ 15 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมออบหลวง