กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก ให้คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม 70 คน ในการนี้ได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่