กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
เข้าร่วม kick off เลือกตั้ง ส.ส 2566 "ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ" ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนประเทศไทยเลืกตั้งโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วม kick off เลือกตั้ง ส.ส 2566 "ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ" ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนประเทศไทยเลืกตั้งโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมขับเคลื่อนกิจการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้าราชการครูและนักเรียนได้มีส่วนในการจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในครอบครัวให้ไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่