ประชาสัมพันธ์

Information
ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียน

ได้รับแจ้งจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์ เข้าทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์ เพื่อการศึกษาและการวิจัย โดยการเข้ารับการทดสอบครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และจะได้รับเกียรติบัตรและใบรับรองผลการทดสอบจากสำนักวิจัยเมื่อเข้ารับการทดสอบครบถ้วนตามกระบวนการ ตามเอกสารแนบ