ประชาสัมพันธ์

Information
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ได้รับแจ้งจากโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเอกสารแนบ