ประชาสัมพันธ์

Information
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าเรียนหลักสูตร "DigitalGov Boost Program" ผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าเรียนหลักสูตร "DigitalGov Boost Program" การเพิ่มศักยภาพและยกระดับความพร้อมภาครัฐไปสู่หน่วยงานดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ ตามเอกสารแนบ