ประชาสัมพันธ์

Information
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ด้วย AI อัจฉริยะ (ChatGPT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับแจ้งจากสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ด้วย AI อัจฉริยะ (ChatGPT) ผู้ทีสนใจสามารพศึกษาสาระของหลักสูตรตามเอกสารแนบ QR Code