ประชาสัมพันธ์

Information
ประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นวันที่ 12-26 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ QR Code เอกสารตามท้ายหนังสือฉบับนี้