ผู้บริหาร

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ

ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายศักดิ์ชัย ใจแป้

รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์

รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางบุญตา งามวัฒนากุล

รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

cma5@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางอริศรา กังแฮ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

arisara.try@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางปรานอม ยะมัง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

Pranom@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวจันทนา พนมการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Phanomkarn@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

yaprasit.tong@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายพิชิต ตุ่นติ๊บ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

pichit_t1309@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวญากรญา ชุมภูศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

again.again@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวลำดวน ชาติวิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

mammamchatwiset@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

ดร.วชิราพร สุวรรณศรวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

wachiraporn@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายวีรพงษ์ คำผง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

weerapong@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายพิพัฒน์ ต๊ะอุ่น

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

p_taun@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล