ผู้บริหาร

นายสกุณ แก้วพิกุล

ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ยังไม่มีข้อมูล

0946269799

นายเทียม วันมหาชัย

รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

teamwanmahachai8@gmail.com

0895544686

นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ

รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ยังไม่มีข้อมูล

0832495187

นางอริศรา กังแฮ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

arisara.try@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางปรานอม ยะมัง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

Pranom@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวจันทนา พนมการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Phanomkarn@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายพิชิต ตุ่นติ๊บ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

pichit_t1309@hotmail.com

0899538886

นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

cmi5@esdc.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นางเกศราพร นะจา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

jusmine_id@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

yaprasit.tong@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายพิชิต ตุ่นติ๊บ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

pichit_t1309@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางกานดา บาร์บิเยร์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

nongsapankin@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล