จัดซื้อ-จัดจ้าง

Information
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูฯ

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูฯ ได้แก่ (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e - GP) ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565