การขับเคลื่อนจริยธรรม

คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรม

Do’s & Don’ts

การอบรมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และ กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

.
.