ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ขอประสัมพันธ์การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ส่งรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ หลักสูตร "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ว PA สำหรับ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
เผยแพร่ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

กรณีศึกษา ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
รณรงค์คัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ร่วมรณรงค์ สร้างวินัยปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม "แยก...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรม หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร"ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้รับแจ้งจากสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์มืออาชีพ สมาคมพัฒ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้ายให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง สคบ. รับเรื่องราวร้องทุกข์แบบ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี