ประชาสัมพันธ์

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ว13967

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องของเล่นของลูกน้อย เรื่องขับรถล...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรเทคโนโลยดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย

ได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดหลักสูตรเทคโนโลยดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย หากสนใจเข้ารับการพัฒนาสามารถลงทะเบียนตามเอกสา...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที

ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิสหพัมธ์สันติภาพสากล แห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพ ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 พร้อมทั้งตั้งจิตส...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียน

ได้รับแจ้งจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์ เข้าทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์ เพื่อการศึกษาและการวิจัย โดยการเข้ารับการทดสอบ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ขอประสัมพันธ์การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ส่งรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ หลักสูตร "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ว PA สำหรับ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
เผยแพร่ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

กรณีศึกษา ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
รณรงค์คัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ร่วมรณรงค์ สร้างวินัยปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม "แยก...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี