ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"

ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" สามารถสแกน QR Code รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2566 สามารถสแกน QR Code ที่แน...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลความต้องการรับนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลความต้องการรับนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 สามารถสแกน QR Code ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต์ ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 01032566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ครูต้นแบบตัดเย็บปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า" ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การอบรมแบบผสมผสานตามโครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์การอบรมแบบผสมผสานตามโครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี