กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

วันที่ 20 กันยายน 2566 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 (...

Image

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนั...

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ประชุมคณะ...

Image

คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคล...

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นาสยสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่...

Image

นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประเมินผลการปฏิบ...

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นาสยสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใ...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประเมินผลการพ...

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางอริศรา กังแฮ ผอ.กลุ่มบริหาร...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประชุมคณะกรรมก...

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการประ...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน งานยกย่องเชิด...

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่...

Image

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือจากโควตา...

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกลุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมก...